นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท บิวตี้ เอ็กซ์พลอริ่ง แล็บ ทัช พ้อยท์ จํากัด

การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน


     บริษัท บิวตี้ เอ็กซ์พลอริ่ง แล็บ ทัช พ้อยท์ จํากัด ในฐานะผู้ประกอบกิจการภายใต้แบรนด์ บิวตี้ เอ็กซ์พลอริ่ง แล็บ ทัช พ้อยท์ (“เรา” หรือ “บริษัทฯ”) มีความตระหนักดีว่าท่านมีความประสงค์ที่จะได้รับความปลอดภัยสูงสุดในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน จึงให้ความสำคัญ และเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน ในการดำเนินการเก็บรวมรวม การใช้ การประมวลผล และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ด้วยความระมัดระวัง โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างๆ สำหรับใช้ดำเนินงานด้วยมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้ท่านได้มั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ได้รับ จะถูกนำไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้เท่านั้น ตลอดจนป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยมิได้รับการอนุญาตจากท่านก่อน

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล


     วัตถุประสงค์ และการให้ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเข้าทำสัญญา บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านให้บริษัทฯ มาอย่างสมัครใจเท่าที่จำเป็น และใช้ข้อมูลของท่านเท่าที่จำเป็น และเหมาะสม หรือตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่าน สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนนั้น บริษัทฯ จัดเก็บบางข้อมูลอาจมีลักษณะอ่อนไหว ซึ่งรวมถึงหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลด้านสุขภาพ รูปถ่าย เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือสัญญา หรือมีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเข้าทำสัญญาตามความจำเป็นเท่านั้น

     บริษัทฯ จะดำเนินการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามที่ระบุไว้อย่างระมัดระวัง และใช้มาตรการกำกับดูแลการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนด นโยบาย และจรรยาบรรณของบริษัทฯ ในการดำเนินการปฏิบัติ ตรวจสอบ ป้องกัน และดำเนินคดีตามกฎหมาย รวมถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อแก้ปัญหาด้านการให้บริการ

     บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการทดสอบ วิจัย วิเคราะห์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้บริษัทฯ เข้าใจ และสามารถวิเคราะห์ความต้องการ รวมถึงความพึงพอใจของท่าน คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน พัฒนา และปรับปรุงความปลอดภัย และมั่นคงของบริการ

     สำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมเพื่อสอบสวนและยุติคำร้องหรือข้อพิพาทหรือตามที่ได้รับอนุญาต หรือต้องกระทำตามกฎหมายที่บังคับใช้ บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อบริษัทฯ ต้องได้รับคำปรึกษา ได้รับคำแนะนำ หรือถูกร้องขอให้กระทำเช่นนั้น โดยที่ปรึกษาทางกฎหมาย หรือโดยหน่วยงานทางกฎหมาย รัฐบาล หรือหน่วยงานราชการอื่นทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล


     บริษัทฯ อาจประมวลผลข้อมูลของท่านโดยอาศัยความยินยอมของท่าน หรือการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างกัน หรือการใดๆ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย สำหรับวัตถุประสงค์ดังนี้

วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์ ได้แก่
 • 1. เพื่อวางแผนการตรวจรักษา การวิเคราะห์ การประเมิน การดูแลติดตาม และให้คำแนะนำทางการแพทย์
 • 2. เพื่อจัดหาสินค้าและบริการ หรือส่งมอบสินค้าและบริการ และการเข้าถึงบริการของท่าน ไม่ว่าทางออนไลน์หรือออฟไลน์
 • 3. การนัดหมายแพทย์ ส่งข่าวสาร แนะนำบริการของคลินิกในเครือข่าย
 • 4. การประสานงานและส่งต่อข้อมูลให้กับคลินิกในเครือข่าย และสถานพยาบาลอื่น ซึ่งจะช่วยให้การส่งต่อผู้ป่วยมีความรวดเร็วมากขึ้น
 • 5. การยืนยันตัวตนของลูกค้า
 • 6. ส่งข้อความแจ้งเตือนการนัดหมายแพทย์ หรือการเสนอความช่วยเหลือ
 • 7. วัตถุประสงค์ทางบัญชีหรือทางการเงิน เช่น การตรวจสอบการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต การเรียกเก็บเงินและการตรวจสอบความถูกต้อง การขอคืนเงิน
 • 8. การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับ หรือการร้องขอใดๆ จากหน่วยงานภาครัฐ เช่น การปฏิบัติตามหมายเรียกพยาน หรือคำสั่งศาล หรือการร้องขออื่นๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 • 9. วัตถุประสงค์อื่นๆ ที่สนับสนุนการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้น หรือที่ได้รับความยินยอมจากท่านเป็นครั้งคราว

วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาด
บริษัทฯ จะประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ เฉพาะกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมในการประมวลผลแก่บริษัทฯ เท่านั้น ได้แก่
 • 1. เพื่อนำเสนอข่าวสาร บทความที่เป็นประโยชน์ หรือรายการสิทธิประโยชน์ต่างๆ
 • 2. เพื่อจุดประสงค์ด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย และการลูกค้าสัมพันธ์ เช่น การส่งข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่น สินค้าและบริการ รายการส่งเสริมการขาย และธุรกิจพันธมิตร
 • 3. สำรวจความพึงพอใจ วิจัยตลาด และวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงสินค้าและบริการ หรือสร้างสรรค์สินค้าและบริการใหม่ๆ
 • 4. เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร ตอบคำถาม หรือตอบสนองข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของบริษัทฯ เช่น ปัญหาการใช้บริการ

ระยะเวลาในการเก็บ


     บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อมีความจำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้เท่านั้น และเมื่อไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน สิ้นสุดระยะเวลา หรือครบกำหนดแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการลบ/ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทันที

ความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล


ของท่านที่เก็บรวบรวมไว้ให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่น

     บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องดำเนินการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่เก็บรวบรวมไว้ให้แก่บุคคล หรือหน่วยงานอื่น เฉพาะกลุ่มบริษัทในเครือ บริษัทลูก บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทที่อยู่ภายใต้แบรนด์ หรือบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน รวมถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไปยังตัวแทน ผู้ค้า ผู้จัดหา พาร์ทเนอร์ ผู้รับจ้าง เท่านั้น

สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่าน


ท่านสามารถใช้สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่านโดยใช้ความเป็นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่บริษัทฯ แจ้งท่านไว้ในหนังสือฉบับนี้
 • 1. สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลของท่าน
 • 2. สิทธิขอให้บริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ และทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
 • 3. สิทธิขอให้บริษัทฯ ดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลของท่าน เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว
 • 4. สิทธิการขอระงับใช้ข้อมูล เพื่อไม่ให้บริษัทฯ นำข้อมูลของท่านไปประมวลผล เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯ มีสิทธิประมวลผลข้อมูลของท่านต่อไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาระหว่างบริษัทและท่าน หรือโดยอาศัยสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายอื่น
 • 5. สิทธิการขอคัดค้าน การเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่เคยอนุญาตไว้ก่อนหน้านั้นแล้ว เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ์ขอคัดค้านภายหลังได้
 • 6. สิทธิการขอให้บริษัทฯ ส่งข้อมูลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น

สิทธิเพื่อการถอนความยินยอม


     ท่านสามารถใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ ซึ่งท่านสามารถแจ้งมายังสถานที่ติดต่อ หรือวิธีการติดต่อที่บริษัทฯ แจ้งท่านไว้ในหนังสือฉบับนี้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล


บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลของท่านที่กรอกในแบบฟอร์มประวัติลูกค้าใหม่เพื่อประกอบการดำเนินธุรกิจ ดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ในการใช้ ระบุข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลา ฐานในการประมวลผล การเปิดเผยข้อมูล
ใช้ในการระบุตัวตน และสำหรับการติดต่อ เพื่อแจ้งข้อมูลนัดหมายแพทย์ ข่าวสารเกี่ยวกับการรับบริการ หรือการซื้อสินค้าและบริการ การจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ ชื่อ-นามสกุล, เพศ, วันเกิด, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล, ข้อมูลการชำระเงิน - ตลอดระยะเวลาที่เป็นลูกค้า
- หากท่านไม่ได้เข้ารับการบริการหรือซื้อสินค้า ตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป ข้อมูลจะถูกเก็บต่อไปอีก 10 ปี
ฐานสัญญาในการให้บริการ,ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย บริษัทที่อยู่ภายใต้แบรนด์บิวตี้ เอ็กซ์พลอริ่ง แล็บ ทัช พ้อยท์, บริษัทในเครือ, ตัวแทน, พาร์ทเนอร์ ,ผู้รับจ้าง
ใช้ในการรักษา ดูแล ติดตามผลการรักษา ให้คำแนะนำเรื่องผิวพรรณ และการปรับสภาพผิวพรรณเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ประวัติการรักษา, สถานที่ที่เคยรักษาก่อนหน้า, ประวัติการใช้ยาหรือแพ้ยา, ปัญหาที่มาพบแพทย์, ประวัติการทานยา/อาหารเสริม, อาชีพ, รูปถ่าย, น้ำหนัก, ส่วนสูง, หมู่เลือด, ประวัติการตั้งครรภ์, ประเภทผิว, สีผิวและความเรียบเนียน, ความสม่ำเสมอของสีผิว, สภาพผิว - ตลอดระยะเวลาที่เป็นลูกค้า
- หากท่านไม่ได้เข้ารับการบริการหรือซื้อสินค้า ตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป ข้อมูลจะถูกเก็บต่อไปอีก 10 ปี
ฐานสัญญาในการให้บริการ,ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย, ฐานความยินยอม บริษัทที่อยู่ภายใต้แบรนด์บิวตี้ เอ็กซ์พลอริ่ง แล็บ ทัช พ้อยท์, บริษัทในเครือ, ตัวแทน, พาร์ทเนอร์ ,ผู้รับจ้าง
ใช้ในการวิเคราะห์, การประมวลผลอัตโนมัติ, การวางแผนทางการตลาด, กิจกรรมทางการตลาด, การส่งเสริมการขาย, การประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ, การตอบคำถาม หรือตอบสนองข้อร้องเรียน ประวัติการรักษา และการรับบริการ, ประวัติการซื้อสินค้า - ตลอดระยะเวลาที่เป็นลูกค้า
- หากท่านไม่ได้เข้ารับการบริการหรือซื้อสินค้า ตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป ข้อมูลจะถูกเก็บต่อไปอีก 10 ปี
ฐานความยินยอม บริษัทที่อยู่ภายใต้แบรนด์บิวตี้ เอ็กซ์พลอริ่ง แล็บ ทัช พ้อยท์, บริษัทในเครือ, ตัวแทน, พาร์ทเนอร์, ผู้รับจ้าง

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล


บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยพลการณ์ เว้นแต่
 • 1. ได้รับความยินยอมจากท่าน
 • 2. การเปิดเผยข้อมูลนั้นๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อกลุ่มบริษัทภายใต้แบรนด์ บิวตี้ เอ็กซ์พลอริ่ง แล็บ ทัช พ้อยท์ บริษัทในเครือ และพันธมิตร

สถานที่ติดต่อและวิธีการติดต่อ


หากท่านต้องการใช้สิทธิใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแนบสำเนาหลักฐานเพื่อแสดงตัวตน

สำหรับคำถาม ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
เบอร์ : 022-577-8855
ไลน์ไอดี : @doodeeprecision
ส่งคำร้องขอใช้สิทธิได้ที่ : dpo@beautyexploringlabtouchpoint.com

กรณีแก้ไขข้อมูล ท่านสามารถติดต่อเพื่อขอดำเนินการได้ผ่านช่องทางออนไลน์ที่บริษัทฯ กำหนด


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: 31 พฤษภาคม 2565